Fire-wise Shrubs

Cercis occidentalis
Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf'
Cistus ladanifer 'Blanche'
Salvia apiana
Lantana montevidensis 'White'
Euonymus fortunei
Xylosma congestum
Ceanothus griseus hor. 'Yankee Point'
Lantana 'Yellow Bush'
page 7 of 7
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z